ចំណុចសំគាល់ទាំង ១០ យ៉ាងនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រមានបញ្ហា

ចំណុចទី១៖

កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកដំណើរការយឺតខុសពីធម្មតាវាពិតជាត្រឹមត្រូវនៅពេលកុំព្យូទ័រលោកអ្នក មានពពួក Viruses, Worm ,Trojan ឬក៏ការវាយប្រហារផ្សេងៗទៀត ដំណើរការណ៍គឺវាទាញយកនូវធនធានរបស់ CPU និង RAM ច្រើនណាស់ ដូច្នោះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកយឺតខុសពីធម្មតា។

ចំណុចទី២៖ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមាននូវ Message លោតបង្ហាញចេញមកជាញឹកញយ ឬក៏មាន Message ផ្សព្វផ្សាយនូវវត្ថុផ្សេងៗ

សញ្ញាទាំងនេះមានន័យថា កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក មាននៅដំណើរការណ៍របស់ malware, spyware ឬ adware ។ អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

Advertisements