គេហទំព័រថ្មីហើយល្បីល្បាញសម្រាប់គ្រប់អ្វីៗគឺសុទ្ឋតែមានប្រយោជន៌

សួរស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមក ITcamg ខ្ញុំហាក់បីដូចជាយឺតបន្តិចហើយសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៌ដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវបាននូវជាប់នឹង ប្លុកនេះទេ ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានចំនេះដឹងអ្វីៗដែលថ្មីៗហើយមានប្រយោជន៌រួមទាំងការទាញយកគ្មានព្រំដែលនោះសូមចូលទៅ http://www.angkordl.com ខ្ញុំបាទនៅប្រចាំការទីនោះផ្ទាល់តែម្តង់។

Advertisements

រៀនបង្កើតCustom Sim Cards នៅក្នុង Adobe Photoshop

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

បង្កើត Merry Christmas Card តាម Photoshop

Create Merry Christmas Card in Photoshop CS3

Let�s start by creating a new file (File>New) with 600x800px and 100 dpi.

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

បង្កើតរូប Mario Icon ជាមួយនឹង Photoshop

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon17

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon1

[2]-Now fill the Background with ‘363636′color & then Open New Layer & create the following Shape with the help of Pen Tool
right click select Make Selection

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

បង្កើត Skype Logo ជាមួយនឹង Photoshop

Create a new file that would have 400×400 px and 72 dpi. Paint it in black, exactly the same way it is done below.

Create Skype Logo in Photoshop CS

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

បង្កើត calendar wallpaper ជាមួយនឹង Photoshop

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful

Begin your work by creating a new file (File>New) of 1280×1024 px and 72 dpi.

Using the Rectangle Tool (U) now, it�s possible to represent the background of the calendar we want to have in the end.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Set the next demonstrated parameters by making a mouse click on this layer on the layers� palette. Blending Options>Gradient OverlayMaking a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

បង្កើតDance of the Dandelion ជាមួយ Photoshop

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

. Let�s start working by creating a new file (File>New) of 1920×1200 px and 72 dpi. Here we�ll apply the Paint Bucket Tool (G) to give the file black color.

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4Next we�ll use a standard brush on a new layer (Create new layer) to represent by turn several colored spots that will represent the background of our main picture.Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The brush�s color is #FC00FC:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Next color applied should be #ED1C24 (Opacity 30%):