បង្កើតDance of the Dandelion ជាមួយ Photoshop

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

. Let�s start working by creating a new file (File>New) of 1920×1200 px and 72 dpi. Here we�ll apply the Paint Bucket Tool (G) to give the file black color.

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4Next we�ll use a standard brush on a new layer (Create new layer) to represent by turn several colored spots that will represent the background of our main picture.Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The brush�s color is #FC00FC:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Next color applied should be #ED1C24 (Opacity 30%):

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Now it�s time for the color #FFFF00 (Opacity 30%):

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The next applied color is #EE2DFF (Opacity 30%):

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The color used now is #FFFF00 (Opacity 30%):

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Insert a spot of the color #FFF798 (Opacity 30%)

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

�and the color #FF45D0 (Opacity 50%)

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Next the background gets richer with the color #FF00FF (Opacity 50%):

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Using the Pen Tool (P) and the Convert Point Tool, try to represent a wave of color:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Select the next indicated parameters for the made layer by making a mouse click on this layer on the layers� palette. Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Using the same tool, try to insert several layers of different colors:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4Gradient�s parameters:Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Make a copy of the last made layer and select then Free Transform option to turn over the copy and change the layer�s parameters:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Using the earlier applied tools (Pen Tool (P) and Convert Point Tool), it�s possible to represent another layer of the color you may see below:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Next we�ll draw a dandelion by representing firstly a stem, colored with #50A034. The tools applied for this operation are Pen Tool (P) and Convert Point Tool

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Inner Shadow

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Using the same instruments (Pen Tool (P) and Convert Point Tool), try to make now a leaf on the stem:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Gradient Overlay

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Make a copy of the last made layer and select then Free Transform option to turn over the copy, minimizing the copy a little and only then we can put it on the basic picture:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Next we�ll represent a brush, but for the beginning we�ll Create a new file of 17×41 px and 300 dpi. Then we�ll apply the Rectangle Tool (U) to draw a vertical line on an empty background. The color in this case is black one.

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Edit>Define Brush Preset
Create a new layer and then set the brush in the Brushes Presets (F5) panel, situated on the lateral panel on the right side. The brush�s color is white. It is reserved for drawing a dandelion:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Make a copy of the recently created layer:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Next we have to download a set of ready to use brushes for Adobe Photoshop, named 61Particlesandstars. On the new layer (Create new layer) we�ll choose this chosen brush of white color. Next we�ll represent a train coming out from the dandelion and directed to the left side:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

On the next new layer (Create new layer) we�ll apply the earlier edited brush which was used when representing the flower of the dandelion. We�ll also represent on this layer the train coming from the dandelion and directed to the left side:

Create amazing and colorful desktop wallpaper with dandelion in Photoshop CS4

The final result!

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក ហាក់ ដាវី
នាងខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក អ្វីដែលចេះ អ្វីដែលដឹង អ្វីដែលស្រាវជ្រាវឃើញ ព្រមទាំងចំនេះដឹងថ្មីៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអភិវឌ្ឃន៌សមត្ថភាពខាងពត៌មានវិទ្យា អោយមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងផងដែរ។ I am here to share what i got.hope you enjoy it Contact me by my E-mail: davy_hak@yahoo.com hakdavyciedcnaughtystudent@gmail.com

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: