បង្កើតCreate a High-Gloss Graduation Hat Icon Design ជាមួយ Photoshop

Step 1

First of all, create a new document and fill it with a light grey (#d6d6d6).

Step 1

Step 2

Let’s make the base of the icon using the Rectangle Tool. The color doesn’t matter for now. This is going to be used just for orientation.

Step 2

Step 3

Rotate the shape using the Transform Tool (Command/Ctrl+T). Next decrease its height using the Transform Tool again.

Step 3

Step 4

Now we need to set the middle of the shape. Use the shortcut (Command/Ctrl + R) to bring up the Rulers. Set up your guides as in the image below.

Step 4

Step 5

Now go up with a guideline and set the top of the pyramid. Then duplicate the blue shape and move it up. Then set a guide at the top of the duplicated shape. Then you can delete that shape you just duplicated.

Step 5

Step 6

Create the left side of the pyramid using the Pen Tool. Fill it with (#feb624).

Step 6

Step 7

Create the right side of the pyramid, just as you did with the left side, but this time fill it with (#e49e11).

Step 7

Step 8

Move the blue layer on top of the other layers. Next move it up as I did. Then make it bigger using the Transform Tool.

Step 8

Step 9

This will be the upper part of the hat. Name it “”Top part”” and fill it with this color (#ffd931). Then duplicate it.

Step 9

Step 10

Name the duplicate of the “”Top part”” layer “border.” Fill it with the color (#b14f00). Now move the “Top part” layer over the “border” layer.

Step 10

Step 11

Make sure you have selected the border layer. Now press once on the Down Arrow key on the keyboard. This will move the layer one pixel down. Next while holding Option/Alt, press the Down Arrow key four times. This will duplicate the border layer four times.

Step 11

Step 12

Now merge all those border layers. You can turn the guide lines off now, as we don’t need them anymore. Go to View > Show > Guides and set them to not show.

Step 12

Step 13

The shape of the hat is done. Now we need to make it look better. We will start with the top part. Select the “Top part” layer and create a new layer.

This will place the new layer over all the rest of the layers. Select an orange color for the foreground. Command/Ctrl + Click on the “Top part” layer in the Layers Palette to make a selection. Then on the new layer you just created, using the Gradient Tool, Click and drag from up to down.

Step 13

Step 14

Now we highlight the edges of the reflections more. We use the Pen Tool to do this, as you can see in the detailed shots below. Also, decrease the Opacity of this shape to 30%.

Step 14

Step 15

Next we need to work on the right side of the pyramid. Make a selection of the right side of the pyramid. Make a new layer. Using the Gradient Tool, with this color (#e37a05), click and drag from left to right.

Step 15

Step 16

For the left side we will use a different approach. Highlight the edges of reflections. Then decrease the Opacity of the shape to 30 percent. Look at the images below for details.

Step 16

Step 17

Now we need to add a little more light to the left side. We do this by creating a new layer over the left side of the pyramid. Then make a selection of the left side of the pyramid. Use the settings below for the Gradient Tool. Then click and drag in the section I have pointed out in the next image. Finally set the Blending Options for this layer to Overlay.

Step 17

Step 18

We will need to make a shadow for the top side. This shadow will cast onto the pyramid. Make a new layer and move it beneath the border layer. Name it “Shadow 1″. Use the Pen Tool to make a selection like mine. Set the Opacity to 30%.

Step 18

Step 19

Go to the top part and in the middle of it make an orange circle (#c54400). Then make it smaller and decrease the height with the Transform Tool, as you did in Step 3.

Step 19

Step 20

Now make a shape that looks something like this using the Pen Tool.

Step 20

Step 21

Make a small blue circle at the end of the shape we just made.

Step 21

Step 22

This is going to be the last thing we do to the hat. Here we will use the Pen Tool and the Brush Tool. Start by opening a new layer behind the blue circle you just created. With the Pen Tool, make sure that Path is selected and draw a path like the image below.

Step 22

Step 23

Use the settings below for the brush and this color (#ee4c05).

Step 23

Step 24

And now with the Pen Tool selected, right-click on the path and select Stroke Path.

Step 24

Step 25

Repeat the previous step, but each time you make a new stroke make it on a new layer. Also, use different colors. Here you can use the same effect I used in my Valentines tutorial here on Psdtuts+.

Step 25

Step 26

You can Merge all these layers you used to make this shape that I call Mot. All we need to do now is make the Mot shadow.

Step 26

Step 27

The last things we need to do now are add more highlights, make it shinier, make a reflection for the hat, make a shadow for the hat, and make a nice background. Review the images below for the directions for each step. I only use the: Brush Tool, Pen Tool, and Gradient Tool.

Step 27

Conclusion

You can simply change the color of the icon in a few seconds. Go inside the hat folder that you want to change the colors to. Double-click on the layers of the shapes you want to change and select your colors. It is the same technique that I used in the Apple Remote tutorial here on Psdtuts+. View the final image result below.

Conclusion
Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក ហាក់ ដាវី
នាងខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក អ្វីដែលចេះ អ្វីដែលដឹង អ្វីដែលស្រាវជ្រាវឃើញ ព្រមទាំងចំនេះដឹងថ្មីៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអភិវឌ្ឃន៌សមត្ថភាពខាងពត៌មានវិទ្យា អោយមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងផងដែរ។ I am here to share what i got.hope you enjoy it Contact me by my E-mail: davy_hak@yahoo.com hakdavyciedcnaughtystudent@gmail.com

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: