បង្កើត calendar wallpaper ជាមួយនឹង Photoshop

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful

Begin your work by creating a new file (File>New) of 1280×1024 px and 72 dpi.

Using the Rectangle Tool (U) now, it�s possible to represent the background of the calendar we want to have in the end.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Set the next demonstrated parameters by making a mouse click on this layer on the layers� palette. Blending Options>Gradient OverlayMaking a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Find a photo of a young girl (I used this picture from SXC. I would like to thank the author of this picture):

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Cut her figure out and insert it on the picture:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Inner Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Outer Glow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Inner Glow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The zone of the waistline must be hidden with a dark spot. In this case we�ll create a new layer and use a standard Brush Tool (B) of the color #BD35C0

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Set the next demonstrated parameters for the brush�s layer: Blending Options>Drop ShadowMaking a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Next we�ll represent the pattern. On a new file (File>New) of 10x10px and 72 dpi we�ll apply the Pencil Tool (B) (brush 1 px) of white color. The file�s background should be moved off.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Edit>Define Pattern
Create a new layer
under the girl�s layer where we�ll apply the Edit>Fill and choose the earlier saved texture�s pattern.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending mode-Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Download a set of ready to use brushes for Adobe Photoshop, named: 109-fractal_flame_pscs_4brushes_p2_by_011art, Floral_Brushes_by_solenero73
Create a new layer under the previous made one where we�ll apply the brush out of the set 109-fractal_flame_pscs_4brushes_p2_by_011art. The brush�s color is #9CD4BA

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 70%, Blending mode-Vivid Light

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Using the Custom Shape Tool (U), try to represent several flowers under the previous layer. You may see below the flower�s shape.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make seven copies of the layer containing the flower and apply the Free Transform option to change the copies� sizes, placing them the same way demonstrated below:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Set the next indicated parameters for the flowers� layers: Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The parameters for the second flower: Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke is the same the previous flower has:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The rest of the flowers have the same parameters: Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Create a new layer under the previous made ones where we�ll apply this time the brush chosen out of the set Floral_Brushes_by_solenero73. Turn over the layer with the brush, applying the Free Transform selection. The brush�s color is #6FF2BD

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 84%, Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Outer Glow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a copy of the layer containing the brush�s layer and choose then the Free Transform option to turn over the copy:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Outer Glow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Select now the Ellipse Tool (U) and draw a circle under the brushes� layers:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Next step includes representing a ring under the circle�s layer. Using the same tool, represent firstly the outside edges and then press Alt button while cutting out with the same instrument an opening inside the made circle. The ring�s color is #B5EEFF

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending mode-Multiply, Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Choosing again the Custom Shape Tool (U), represent the rays under the previous made layer.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a copy of the last made layer and use the Free Transform selection to turn the copy by axe, situating it the way shown on the picture:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Create a new layer under the layer containing the rays where we�ll use the brush out of the set Floral_Brushes_by_solenero73, having the color #91278E

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

April 2009 calendar wallpaper – part 3

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a copy of the last made layer and use again the Free Transform option to turn around the copy, placing it the next way:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Represent the rays, placing their layers behind the earlier made circle. The color this time is #EBFF79

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Mark out the inside element�s tops and choose the Convert Point Tool for this operation (holding the SHIFT button, press CTRL+T and then press Maintain aspect ratio to move them uniformly to the central part):

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a copy of this layer and use the Free Transform option to turn the copy by axe:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Let�s draw a small star under the layers containing the yellow rays, applying the Custom Shape Tool (U).

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Change a little the star�s shape, choosing again the Free Transform option.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make three copies of the layer containing the star and select the Free Transform option to change the copies� sizes and their placement.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Using the Pen Tool (P), try to make a kind of train under each layer containing the star:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Using the same tool, let�s picture the next train:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layers� parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Fill 0%, Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a right click on Copy layer style option on the previous made layer containing the train, but on the recently made layer we�ll choose the Paste layer style.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Combine in a group all the layers composing the stars and their trains (press Ctrl button to mark out the necessary layers and then hold on the left mouse�s button while taking the marked layers on Create a new group option). Set the next parameter for the made group: Blending mode-Color Dodge

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Next all the layers will be placed above the girl�s layer and the pink spot on her waistline (on the layers� palette). Create a new layer and apply on it the standard brush to draw a lot of dots. The dots� colors should correspond to the picture�s layers, meaning that on the bottom part of the picture the dots are violet, on its middle part and the top � they have white color.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a copy of the layer containing the dots and choose the Blur Tool for the copy � layer to get a kind of illuminating effect on the dots.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Create a new layer where we�ll apply the mentioned above standard brush, but set its diameter on 200. The brush�s color is #CE68D0 and the Opacity is of 10%. Next try to represent several circles barely noticeable on the girl�s waistline�s zone.

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Using the Ellipse Tool (U), try to make a small circle:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a copy of the layer containing the circle and choose again the Free Transform option to enlarge the copy and place it the way shown below:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Using the same tool, try to make another small circle:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters (here are indicated two colors, the rest of them are repeated):

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make a copy of the last made layer and select the Free Transform option to make the copy smaller and place it the way demonstrated below:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Gradient Overlay

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Gradient�s parameters:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Next we�ll draw a ring under the multicolored circles, applying the Ellipse Tool (U).

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s parameters:
Fill 0%
Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Make many copies of the layer with the ring and choose the Free Transform option for changing the copies� sizes and their placement on the picture:

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Combine in a group all the layers composing the rings (press Ctrl button to mark out the necessary layers and then hold on the left mouse�s button while moving the marked layers on Create a new group selection). Select the next parameters for the new group: Blending mode-Hard mix

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The final picture!

View full size here. To turn our wallpaper into April calendar take the Ellipse Tool (U) set the tool in Paths mode and represent a ellipse

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

select Horizontal Type Tool (T) and make a right click on ellipse path to add with desired font ( I used this font from dafont.com ) the week days …

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

The layer�s styles: Blending Options>Drop Shadow

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Blending Options>Stroke

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

add with the same font and layers styles the month (April 2009)

Making a cool and colorful April 2009 calendar wallpaper in Photoshop CS4

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក ហាក់ ដាវី
នាងខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក អ្វីដែលចេះ អ្វីដែលដឹង អ្វីដែលស្រាវជ្រាវឃើញ ព្រមទាំងចំនេះដឹងថ្មីៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអភិវឌ្ឃន៌សមត្ថភាពខាងពត៌មានវិទ្យា អោយមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងផងដែរ។ I am here to share what i got.hope you enjoy it Contact me by my E-mail: davy_hak@yahoo.com hakdavyciedcnaughtystudent@gmail.com

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: